• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

A

A/F
Anskaffelse og Forsyning
ADR
Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods.
ADR/RID
Internasjonalt regelverk som regulerer transport av farlig gods på vei og jernbane.
AHTS
Anchorhandling Tug Supply Vessel
AKS
Aker Spitsbergen - floating unit
Anskaffelse
Den organisatoriske enhet som har ansvar for å planlegge, organisere, koordinere, kontrollere og monitorere behovet for anskaffelse av materiell og tjenester i Statoil. (synonym: ANS)
AO
Arbeidsordre
AT
Arbeidstillatelse
ATS
Air Transport Services | Lufttransport, forretningsenhet under Statoil EPN ODV LE (synonym: EPN ODV LE ATS, Lufttransport)
Avfall
Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

B

B&B
Boring og Brønn
Backload
Returlast/-produkter som skal gjenbrukes/gjenvinnes.
Baritt
Mineral [BaSO4] - bariumsulfat, som brukes som vektmaterial i borevæske, dvs. det blandes sammen med væsken for å oppnå den ønskede egenvekt. (synonym: Barite)
Barrierer
Systemer eller funksjoner som kan hindre eller redusere skader i en uønsket hendelse. Barrierer kan deles inn i fysiske og ikke-fysiske barrierer. Med ikke-fysiske barrierer menes operasjonelle eller organisatoriske barrierer. Ofte vil en barriere inneholde minst ett fysisk barriereelement, for eksempel en ventil. Tilhørende barriereelementer vil for eksempel kunne være aktivator og logikk. Barrierer er bygd inn i design og prosedyrer, i henhold til regelverk og standarder, med det formål å minimere risikoen for personell, materiell og miljø.
Base
Kaianlegg med logistikkstøtte for oljeaktiviteter.
Basefirma
Eier eller operatør av en base.
Baseselskap
Selskap som tilbyr basetjenester til rettighetshavere og leverandører i norsk oljevirksomhet.
BDO
Borgland Dolphin - floating unit
Befrakter
Det selskap eller firma som leier fartøyet og inngår kontrakt/certeparti med reder/driftsselskap.
Bentonitt
Et leirmineral som er dannet ved forvitring av vulkansk aske eller tuff og som sveller i vann. Bentonitt benyttes i petroleumsvirksomheten med ferskvann som borevæske og ellers som fortykningsmiddel, materiale for rensning av olje og fett, og som tilsetningsmiddel til maling for å oppnå spesielle flyteegenskaper.
BID
Bideford Dolphin - floating unit
Boreoperasjon
Boreoperasjon vil si enten leteboring eller produksjonsboring. (synonym: Leteboring, Produksjonsboring)
Boreslam
Væske som brukes til å smøre og kjøle borekronen, forhindre at veggene i brønnen kollapser, holde strømmen av olje eller gass under kontroll og transportere grunnmassene til overflaten. Væsken som brukes, er en blanding av vann eller olje, leire og kjemikalier. (synonym: Borevæske)
BRA
Brage
BRD
Bredford Dolphin - floating unit
Brine
Saltlake er vann som er mettet eller nesten mettet med salt, altså med et saltinnhold på over 50 promille. I offshore sammenheng er brine ulike styrker og mikser av saltlake som tilsettes i borevæsken.
Bunkersolje
Diesel eller brenselolje som er drivstoff for skip.

D

D&V
Drift og Vedlikehold
DAM
Discoverer America - floating unit
Diesel
Drivstoff som er raffinert av råolje, kondensat eller gass.
DP-operasjon
Automatisk posisjonering av et fartøy eller en innretning med et system for dynamisk posisjonering som opprettholder den valgte posisjonen innen definerte bevegelseskarakteristikker i forhold til midtposisjonen. (synonym: DP)
DRA
Draupner
DRU
Draugen
DSA
Deepsea Atlantic - floating unit
DSB
Deepsea Bergen - floating unit
DSD
Songa Delta - floating unit
DTR
Songa Trym - floating unit (synonym: SOT)
DVM
Drift, Vedlikehold og Modifikasjoner
Dynamisk posisjonering
DP er en metode for å holde skip og halvt nedsenkbare flyttbare innretninger i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller. Dynamisk Posisjonering krever en egen datamaskin som samler data om bølgenes virkning på skroget, om vind, hvilken retning fartøyet peker i, og nåværende posisjon. Datamaskinen sender så kommandosignaler til fartøyets propeller og ror. (synonym: DP)

E

E R
Emergency Response | Beredskap, forretningsenhet under Statoil EPN ODV LE (synonym: Beredskap)
ETA
Estimated/Expected Time of Arrival (anslått/forventet ankomsttid)
ETD
Estimated Time of Departure (anslått avgangstid)

F

FA
Fartøyansvarlig
Farlig avfall
Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.
Farlig last
Last som er klassifisert og merket i samsvar med IMDG-koden.
Fartøyansvarlig
Utnevnt person som på vegne av Selskapets Representant ivaretar definerte oppgaver for oppfølging av kontrakt med fartøy.
Fast innretning
Innretning som er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen ettersom de er ment å være permanent plassert på feltet. (synonym: Innretning)
FBB
Forsyningsbase Bergen, Ågotnes (synonym: CCB)
FBF
Forsyningsbase Florø
FBH
Forsyningsbase Sandnessjøen (Helgelandsbase)
FBK
Forsyningsbase Kristiansund
FBS
Forsyningsbase Stavanger
FHA
Forsyningsbase Hammerfest, Polarbase
Flyttbar innretning
Innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister (flagget innretning) og dermed må følge et maritimt driftskonsept inkl klassing, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning.
FMO
Forsyningsbase Mongstad
Forsendelsesdokument
Fraktbrev, pakkseddel eller manifest som følger gods som tas inn på basen.
Forsyningskjede
Base eller baseselskap – fartøy eller reder – innretning eller operatørselskap.
Forsyningsregion Midt- og Nord-Norge
Ansvarlig for forsyningen til innretningene som er innenfor regionens ansvarsområde. Regionen har forsyningsbaser lokalisert i Kristiansund, Sandsnessjøen og Hammerfest. (synonym: SRMN)
Forsyningsregion Sør-Norge
Ansvarlig for forsyningen til innretningene som er innenfor regionens ansvarsområde. Regionen har forsyningsbaser lokalisert i Florø, Mongstad, Ågotnes og Dusavik. (synonym: SRS)
Forsyningstjeneste
Levering og/eller mottak av gods til/fra offshore innretninger.

G

GFA
Gullfaks A
GFB
Gullfaks B
GFC
Gullfaks C
GLI
Glitne Petrojarl
GPS
Global Positioning System (globalt posisjoneringssystem)
GRA
Grane

H

HAZOP
Hazard & Operability (fare og operabilitet)
HDA
Heimdal Platform
HEI
Heidrun
HMS
Helse, Miljø, Sikkerhet (eng: HS&E Health, Safety and Environment)
HRP
Heimdal Riser Platform
HUL
Huldra

I

IBC
International Bulk Chemical Code
IMDG
International Maritime Dangerous Goods
IMO
International Maritime Organisation
Incoterms
International Commercial Terms - Standariserte leveringsbetingelser som regulerer ansvarsforhold knyttet til risiko og kostnader i forbindelse med transport av varer.
Injeksjonsbrønn
En hjelpebrønn som injiserer vann eller gass under eller over selve formasjonen som oljen befinner seg i. Dette lager et trykk som gjør det lettere å pumpe opp oljen i selve produksjonsbrønnen.
INLS
International Noxious Liquid Substances (internasjonalt definerte skadelige flytende stoffer)
Innretning
Flytende eller flyttbar installasjon - eller skip - som utfører petroleumsvirksomhet. Definisjonen omfatter innretninger, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, unntatt forsynings- eller hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk, også rørledning og kabler når ikke annet er beskrevet. (synonym: Fast innretning, Flyttbar innretning, Plattform)
ISF
Island Frontier - floating unit
ISM
International Safety Management Code (IMOs sikkerhetskode)
ISPS-koden
International Ship and Port Facility Security Code, vedtatt av International Maritime Organization (IMO) i desember 2002. (synonym: ISPS)
ISW
Island Wellserver - floating unit

K

KRI
Kristin
Kunde
De enkelte driftsenhetene i Statoil som forsyningssektoren skal betjene.
KVB
Kvitebjørn

L

LAB
Logist Analysis & Bus Dev | Logistikkanalyse & Utvikling, forretningsenhet under Statoil EPN ODV LE
Lastebærer
Alle typer containere, kurver, flak, tanker og rammer som benyttes til transport av last.
LE
Logistics & Emergency | Logistikk & Beredskap, forretningsenhet under EPN ODV (synonym: EPN ODV LE)
Leteboring
Med leteboring mener vi boring på nye lisenser der det letes etter hydrokarboner. Dette utføres av egne leterigger, ofte innleide, som flytter seg rundt etter behov.
Leverandør
Ekstern bedrift som leverer varer og tjenester til Statoil.
LRA
Lav radioaktiv avleiring

M

Mann-overbord-båt
Båt for rask berging av personell i sjøen. (synonym: MOB)
Metanol
Alkohol som brukes som råvare i en lang rekke kjemiske prosesser. Giftig.
MGA
Mærsk Galant - floating unit
MGI
Mærsk Giant - floating unit
MGU
Mærsk Guardian - floating unit
Midlertidig utstyr
Utstyr for tidsbegrenset bruk offshore og som krever oppkobling for bruk og/ eller kan være en tennkilde.
MOP
Marine Operations | Marine Operasjoner, forretningsenhet under Statoil EPN ODV LE (synonym: EPN ODV LE MOP)

N

Nedstrømsaktivitet
Aktivitet som foregår etter at olje og gass forlater eksportterminalen og fram til den når forbrukeren. Transport, raffinering, oljesalg og markedsføring er eksempler på nedstrømsaktiviteter.
NJA
Njord A
NJB
Njord B
NLS
Noxious Liquid Substances (Farlige væsker)
NNE
Norne produksjonsskip
NR
Norges Rederiforbund
NWEA
North-West European Area

O

o.e.
Oljeekvivalent
OCTG
Oil Country Tubular Goods
OD
Oljedirektoratet (eng: NPD Norwegian Petroleum Directorate) (synonym: NDP)
ODV
Operational Development | Driftsutvikling, forretningsenhet i Statoil
Offshore container
Transportabel enhet for gjentatt transport av last eller utstyr, en enhet som kan håndteres i åpen sjø til/fra innretninger og skip. Enheten omfatter utstyr for løfting, håndtering, fylling, tømming, kjøling og oppvarming etc. Offshorecontainere er kategorisert i to typer:
Offshore innretning
Alle offshore plattformer (bemannede og ubemannede), inklusive MODUer for boreaktiviteter.
Offshore kran
Svingkran for generell bruk som er montert på en innretning, og som brukes til lasthåndtering til og fra forsyningsfartøy, lektere eller halvt nedsenkbare innretninger.
Offshore servicefartøy
Fartøy som driver forsyning, ankerhåndtering, ROV/ROT, inspeksjon eller beredskapstjeneste i forbindelse med leting, utbygging, produksjon, avskiping eller avvikling.
Olje
Samlebetegnelse for råolje og andre flytende petroleumsprodukter.
Oljeekvivalent
Måleenhet som uttrykker den energimengden som blir frigjort ved forbrenning av de ulike petroleumstypene eller til salgsverdiene, slik at alt kan sammenlignes med olje. En angivelse som brukes når olje, gass og NGL skal summeres. (synonym: o.e.)
Operatør
Den som på rettighetshavernes vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.
Operatørselskap
Part som utfører styring av oljeaktivitetene på vegne av konsesjonsinnehavere.
Oppstrømsaktivitet
Aktivitet som foregår før råolje forlater eksportterminalen og gass forlater gassbehandlingsanlegg, for eksempel leting etter olje og gass og produksjon fra felt.
OSA
Oseberg A
OSB
Oseberg B
OSC
Oseberg C
OSD
Oseberg D
OSE
Oseberg Øst (East)
OSF
Oseberg Feltsenter
OSS
Oseberg Sør (South)
OSV
Offshore Service Vessel (offshore servicefartøy)
OVA
Ocean Vanguard - floating unit

P

Plattform
Installasjon som brukes til produksjon av olje eller gass, letevirksomhet og lagring. Oljevirksomhet til havs drives fra bunnfaste så vel som fra flytende plattformer. I regelverksammenheng betegnes en plattform som innretning.
PO
Purchase Order
PPI
Polar Pioneer - floating unit
Produksjonsboring
Med produksjonsboring menes det boring av nye brønner på eksisterende/produserende felt for å utvinne hydrokarbonene som allerede er påvist. Noen innretninger har egne boretårn, men ofte må det benyttes innleide flyttbare borerigger for å få ut all oljen/gassen.
Prosessvann
For prosessvann gjelder grenser for utslipp som fastsatt i utslippstillatelser fra SFT. Utslippsgrensene blir normalt satt til 1/100 av den konsentrasjonen som kan medføre skade på miljøet. Prosessvann er ikke farlig avfall. Prosessvann skal renses og renset vann kan slippes ut som/sammen med avløpsvann.
PSV
Platform Supply Vessel
Ptil
Petroleumstilsynet
PVA
Petrojarl Varg

R

Reder
Den som eier eller forestår driften av et fartøy.
Rekvirent
Den person som har ansvar for og disposisjonsrett over budsjettmidler og/eller som utsteder rekvisisjon for anskaffelse av materiell og tjenester. (synonym: REK)
RID
Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane.
Risiko
Uttrykk for i hvilken grad det ventes at ulykker vil skje; sannsynlighet for at ulykker skjer; forventet tap som følge av ulykker. Begrepet risiko knyttes til ulykkens konsekvens. Det snakkes om risiko for tap av menneskeliv og helse; risiko for tap av materielle verdier; risiko for tap av miljøverdier.
Risikoelementer
Med risikoelementer menes alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke risiko for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier.
Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet
(Tidligere kalt Risikonivå på norsk sokkel, RNNS.) Prosjekt igangsatt av Ptil som tar sikte på å måle og forbedre HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. (synonym: RNNP, RNNS)
Risikonivå på norsk sokkel
Se Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet, RNNP. (synonym: RNNP, RNNS, Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet)
RUH
Rapport Uønsket Hendelse
Ruteplan
Gjeldende standard plan for seiling i regionen. Ruteplan gir oversikt over faste anløp til de ulike innretninger og havner.
Råolje
Oljen som produseres fra et reservoar, etter at assosiert gass er fjernet ved separasjon. Et fossilt brensel som ble dannet av plante- og dyrematerialer for flere millioner år siden. Den består av organiske forbindelser bygd opp av hydrogen- og karbonatomer og betegnes derfor ofte som hydrokarbon. Oljen inneholder også små mengder oksygen, nitrogen og svovel.

S

SAP
Systems Applications and Products in Data Processing, styringssystem i Statoil
SAP (Systems Applications and Products in Data Processing)
En modulbasert programvarepakke som inneholder følgende hovedfunksjoner: Regnskap og økonomi, salg og distribusjon, innkjøp og lagerstyring, logistikk, vedlikehold, produksjon og personalbehandling. Programvarene er tilpasset alle foretaksstørrelser, men har tradisjonelt sett slått gjennom hos store bedrifter, eller bedrifter med komplisert forretningslogikk. (synonym: SAP)
SCA
Scarabeo 5 - floating unit
SCIP
Supply Chain Improvement Project
SCM
Supply Chain Management
SD
Sjøfartsdirektoratet (eng: NMD Norwegian Maritime Directorate) (synonym: NMD)
SDO
Stena Don - floating unit
Seilingsordre
Bekreftelse på at fartøy kan forlate kai.
Seilingsplan
Ruten når fartøyet forlater kai. Seilingsplanen gir oversikt over faste og ekstraordinære anløp til de ulike plattformer/flyterigger og havner. Seilingsplanen oppdateres fra Statoil Marin.
Selskapets representant
Utnevnt person som på vegne av Statoil er ansvarlig for alle forhold relatert den aktuelle kontrakt med fartøy. (synonym: SR)
SFT
Statens forurensningstilsyn
SHTIL
Statens helsetilsyn
Signifikant bølgehøyde
Gjennomsnittlig høyde på den høyeste tredjedelen av opptredende bølger, typisk målt over en periode på tre timer. Som et overslag kan det regnes at signifikant bølgehøyde er ca halvparten av maksimal bølgehøyde.
Sikker Jobb Analyse
En systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen. (synonym: SJA)
Sikkerhetssone
Etablert innen en radius på 500 meter utenfor omkretsen av en innretning, med unntak for undervannsledninger.
SIS
Ship Information System
SKR
Sentralt kontrollrom
SLA
Sleipner A
SLB
Sleipner B
Slop
Oljeholdig væske (avfall) som ikke skal/kan gjenbrukes. Den skal returneres til avfallsdeponi.
SLT
Sleipner T
SM
Statoil Marin, forretningsenhet under Statoil EPN ODV LE (synonym: Statoil Marin)
SNB
Snorre B
SNO
Snorre A
SOD
Songa Dee - floating unit
SRMN
Supply Region Midt/North | Forsyningsregion Midt- og Nord-Norge, forretningsenhet under Statoil EPN ODV LE (synonym: Forsyningsregion Midt- og Nord-Norge)
SRS
Supply Region South | Forsyningsregion Sør-Norge, forretningsenhet under Statoil EPN ODV LE (synonym: Forsyningsregion Sør-Norge)
SSC
Safe Scandinavia - floating unit
SSP
Stena Spey - floating unit
STA
Stafjord A
Statoil Marin
Operasjonssenter som utfører trafikkoordinering og havovervåking 24 timer i døgnet. Har også ansvar for koordinering og oppfølging av forsyningsfartøyer. (synonym: OPS 24/7, SM)
STB
Statfjord B
STC
Statfjord C
SWL
Safe Working Load (sikker arbeidsbelastning)

T

TOA
Transocean Arctic - floating unit
Toolbox-møte
Møte mellom enkeltpersoner involvert i en oppgave som skal utføres øyeblikkelig, med sikte på å gå gjennom oppgaven, definere deltakernes ansvar, utstyret som skal brukes, mannskapets kompetanse, farer, eventuell sikker jobb-analyse eller risikovurdering og/eller arbeidstillatelse på anlegget, andre oppgaver som utføres samtidig og som kan ha konsekvenser for oppgaven, og andre relevante emner. (synonym: Toolbox-talk, Toolbox-gjennomgang)
TOW
Transocean Winner - floating unit
TRB
Troll B
TRC
Troll C
TRL
Transocean Leader - floating unit
TRO
Troll A
TRS
Transocean Searcher - floating unit
Tungløft
I utgangspunkt betegnes løft (offshore) med plattformkranens hovedkrok for tungløft, men begrepet er ikke klart definert. Tungløft på faste og flyttbare innretninger er løfting av laster mellom 20 -100 tonn. Disse løfteoperasjonene er ofte ikke å betrakte som standard løfteoperasjoner og krever spesiell planlegging og analyse av risiko. For løfting med kranfartøy vil laster over 100 tonn normalt betraktes som tungløft. For flytekraner med ekstra stor løftekapasitet regnes først løft på over 3000 tonn som tungløft.

U

Undersøkelse og Produksjon Norge
Ansvarlig for Statoils virksomhet på norsk sokkel, ett av selskapets seks forretningsområder. (synonym: UPN, EPN)

V

V&M
Vedlikehold og Modifikasjoner
Vessel Traffic Management Information System
Egen modul i SAP (Statoils styringssystem) for informasjon vedrørende offshore servicefartøy. (synonym: VTMIS)
VFA
Veslefrikk A
VFB
Veslefrikk B
VIS
Visund
VO
Verneombud
VTMIS
Vessel Traffic Management Information System
Værvindu
Spesifikasjon av maksimale tillatte værforhold (vind, bølger o.s.v.) for utførelse av operasjonen. (synonym: Værkriterier)

W

WAL
West Alpha - floating unit
WEL
West Elara - floating unit
WEP
West Epsilon - floating unit
WLL
Working Load Limit (største tillatte arbeidslast)
WNG
West Navigator - floating unit
WOP
Waiting on platform
WOW
Waiting on weather
WVE
West Venture - floating unit
Ingen ord passet til søket